MENU

Perakende Satış Sözleşmesi

PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARİH: …../…../......SAYI: ……..…[1] - ………[2] -……….[3] -………….[4]

Madde 1- SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİ ve TARAFLARI

 • İşbu perakende satış sözleşmesi (Sözleşme), Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 06/08/2015 tarihli ve 5716-1 sayılı Kurul Kararı ile standart sözleşme olarak düzenlenmiştir.
 • Sözleşme, isim, unvan ve adres bilgileri sözleşme ekinde yer alan Abone ile Görevli Tedarik Şirketi (Şirket) arasında tanzim ve imza edilmiştir.

 

Madde 2- TANIMLAR  

 • Sözleşmede kullanılan terim ve ibareler, 08/05/2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği (Yönetmelik)’nde, bu Yönetmelikte hüküm bulunmaması halinde ilgili mevzuatta kullanılan anlam ve kapsama sahiptir.

 

Madde 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU

 • Sözleşmenin konusu; yeni veya mevcut bir tüketim tesisi ve/veya kullanım yerine ilişkin, tarihi ve kullanıcı numarası EK-1’de belirtilen Bağlantı Anlaşmasına istinaden aboneye elektrik enerjisi ve/veya kapasite temini ile hizmet verilmesidir.

 

Madde 4- SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

 • Sözleşme, aboneye elektrik enerjisi ve/veya kapasite temini ve hizmet verilmesinde taraflarca uyulması gereken yükümlülükler ile ilgili mevzuat ve Sözleşme şartlarına uyulmaması halinde taraflara uygulanacak hüküm ve yaptırımları kapsar.

 

Madde 5- SÖZLEŞME GÜCÜ

 • Sözleşme, tarihi ve kullanıcı numarası EK-1’de belirtilen Bağlantı Anlaşmasında belirlenen güç (kilowatt/kW) üzerinden yapılmıştır. Bağlantı gücünün aşılması halinde ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

 

Madde 6- SAYAÇ ve ÖLÇÜM SİSTEMLERİ

 • Sözleşme uyarınca abone tarafından kullanılan elektrik enerjisi veya aboneye tahsis edilen kapasite, ilgili mevzuat uyarınca tesis edilen sayaç ve/veya ölçüm sistemleri kurulması suretiyle tespit edilir.
 • Abone, sözleşme kapsamındaki sayaç ve/veya ölçüm sistemlerine müdahale etmemek, TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi ile Şirket’in sayaç ve/veya ölçüm sistemlerine erişimini engellememekle mükelleftir.

Madde 7- TÜKETİM DÖNEMİ

 • Tüketim dönemi, Yönetmelik’in 11 inci maddesi esas alınarak EK-1 de belirtilmiştir.
 • Faturalamanın 6 ay veya üzeri tüketim dönemini kapsayacak şekilde yapılması durumunda abonenin talebi üzerine Yönetmelik hükümleri doğrultusunda vade farksız taksit uygulaması yapılır.

 

Madde 8- TÜKETİMİN HESAPLANMASI

 • Abonenin sayacı ve/veya ölçüm sistemleri TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından tüketim dönemi sonunda okunur. Birbirini takip eden iki tüketim dönemi arasındaki endeks farkının çarpan faktörü ile çarpımı sonucu bulunan değere, ilgili mevzuat gereği varsa ilave değerin eklenmesi sonucu bulunan değer abonenin elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir.

 

Madde 9- FATURALAMA ve ÖDEME

 • Aboneye tüketim dönemi sonunda ödeme bildirimi (fatura) tebliğ edilir. Ödeme bildiriminde Yönetmelikte ve ilgili mevzuatta yer alan unsurlara yer verilir. Tüketim dönemine ilişkin ödeme bildirimi, son ödeme tarihinden en az on gün önce aboneye tebliğ edilir. Abone faturada belirlenen bedeli faturada belirtilen ödeme merkezlerine süresi içerisinde ödemekle yükümlüdür.
 • Faturalar, kredi kartı ile ödenebilir. Faturaların kredi kartı ile ödenmesi halinde Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslara uyulur. Fatura bedelinin kredi kartıyla ödenmesi hali hariç olmak üzere Şirket veya Şirketin hizmet alımı yaptığı kişiler tarafından faturaların tahsilatı işlemi sebebiyle tüketicilerden herhangi bir ad altında bedel talep ve tahsil edilemez. Bu yönde bedel tahsil edilmesi halinde, Şirket bu bedeli, abonenin talep tarihinde, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen oranda ve tahsil tarihinden itibaren günlük olarak hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte nakden ve defaten öder.
 • Abonenin, fatura bedelini son ödeme tarihine kadar ödememesi halinde Şirket tarafından aboneye yazılı olarak ikinci bildirimde bulunulur. İkinci bildirimde aboneye bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en az beş iş günü ödeme süresi tanınır. Geçmiş dönem borçları için beş iş günü ödeme süresine uymak ve elektriğin kesileceğine ilişkin bilgilendirmeyi sağlamak şartıyla ikinci bildirim bir sonraki dönem ödeme bildirimiyle de yapılabilir. Söz konusu bildirimde abonenin ödeme yükümlülüğünü belirtilen sürede yerine getirmemesi halinde elektrik enerjisinin kesileceği ihtar edilir. Şirket, yazılı surette yapacağı ikinci bildirime ek olarak, gerekli görmesi halinde, diğer haberleşme kanallarını kullanarak da bildirimde bulunabilir. Abone, ikinci bildirimde belirlenen süre içerisinde ödeme yapmazsa, Şirket abonenin elektriğinin kesilmesi amacıyla TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketine bildirimde bulunur. Şirket’in bildirimde bulunabilmesi için bildirim tarihinde, abonenin ödemeleri yapmamış olması gerekir. Şirketin TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketine elektriğin kesilmesi bildiriminde bulunmasından sonra, abonenin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde bu durum Şirket tarafından TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketine derhal bildirilir.
 • Şirket’in bildirimi üzerine TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından kesme bildirimi düzenlemek suretiyle elektrik kesilir.
 • Abonenin işbu perakende satış sözleşmesinden kaynaklanan borcu nedeniyle, başka bir perakende satış sözleşmesine konu kullanım yerindeki elektriği kesilemez.
 • Fatura bedeli, fatura veya ödeme bildirimlerinde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödenmediği takdirde, aboneye son ödeme tarihinden itibaren, 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen oranları aşmamak koşuluyla gecikme zammı günlük olarak tahakkuk ettirilir.
 • Borcun zamanında ödenmemesi nedeniyle elektrik enerjisi kesilmiş olan abonenin, kesme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, birikmiş borçlarını gecikme zamlarıyla birlikte peşin ödeyerek veya Şirket tarafından belirlenen takvim dâhilinde ödemeyi taahhüt ederek Şirkete başvurması halinde, yeni bir perakende satış sözleşmesi yapılmaksızın, abonenin elektrik enerjisi, Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümleri çerçevesinde yeniden bağlanır. Bu fıkra hükümlerine göre başvuru yapmayan abonenin sözleşmesi 18 nci maddenin yedinci fıkrasına göre feshedilebilir.
 • Elektrik enerjisinin yeniden bağlanması için, abone tarafından ödenecek kesme-bağlama bedeli, kesme-bağlamanın TEİAŞ veya dağıtım şirketi tarafından Şirkete bildirimini takip eden bir sonraki döneme ait ödeme bildirimine yansıtılır. Bu kapsamda; fiilen elektriği kesilmeyen tüketiciden kesme-bağlama bedeli talep edilemez.
 • Aktif enerji, reaktif enerji, güç, güç aşımı, iletim ve dağıtım sistem kullanımı ile yasal olarak alınması gereken bedeller, ilgili mevzuat ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tahakkuk ettirilerek aboneden tüketim dönemi bazında tahsil edilir.
 • Sözleşme kapsamında elektrik enerjisi temin eden özel transformatörlü abone en az bir aylık dönem için olmak üzere belirteceği tüketim dönemlerinde enerji tüketmeyeceğini Şirkete yazılı şekilde bildirmesi halinde Şirket, yazılı olarak bildirimde bulunarak transformatörün enerjisinin TEAİŞ veya ilgili dağıtım şirketince kesilmesini sağlar. Beyan edilen dönemlere ilişkin faturalandırma yapılmaz. Abone, bir takvim yılı içerisinde mücbir sebepler dışında bu kapsamda 2 (iki) defadan fazla talepte bulunamaz. Söz konusu talebe ilişkin kesme-bağlama bedeli işlemi takip eden bir sonraki döneme ait ödeme bildirimine yansıtılarak tahsil edilir.
 • Şirketin, faturalarda ve faturalandırmaya esas unsurlarda hata tespiti halinde, abone tarafından ödeme bildiriminin tebliğ edildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde Şirkete itiraz edilebilir. İtiraza konu bedel ile tüketicinin bir önceki tüketim döneminde ödemiş olduğu tüketim bedeli arasındaki farkın yüzde otuzdan fazla olması durumunda abonenin, bedele itirazla birlikte bir önceki tüketim dönemi bedeli kadarını son ödeme tarihine kadar ödemesi halinde kalan miktar için borç, itiraz sonuçlanıncaya kadar müeccel olur.
 • Sayacın hiç veya doğru tüketim kaydetmemesi durumunda Abone Şirketin eksik tüketim miktarı için Yönetmelik hükümlerine göre tahakkuk ettirdiği faturaya tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde itiraz edebilir.
 • Sözleşmede düzenlenmeyen hususlar bakımından fatura veya ödeme bildirimlerine yapılacak itirazlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

 

Madde 10- TARİFE ve SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

 • Abonenin, abone grubu ve güç değişikliği ile tek ya da çok zamanlı tarifeye geçme talepleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
 • Şirket, gerekli görmesi halinde tüketim dönemini değiştirebilir. Bu değişiklik, her hâlükârda değişikliğin yapıldığı tüketim dönemi faturasından önce, ödeme bildirimi/fatura veya yazılı bildirim veya varsa elektronik posta adresi yoluyla aboneye bildirilmelidir.
 • Bu madde kapsamındaki sözleşme değişiklikleri zeyilname biçiminde sözleşmeye eklenir.

 

Madde 11- ELEKTRİĞİN KESİLMESİ ve YENİDEN BAĞLANMASI

 • Kaçak elektrik enerjisi tüketiminin tespiti halinde kullanım yerinin elektriği kesilerek ilgili mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilir.
 • Usulsüz elektrik enerjisi tüketiminin tespiti halinde, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde kullanım yerinin elektriği kesilir.
 • Sözleşme kapsamında ve/veya ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak abonenin elektriğinin kesilmesi halinde abone, uğradığı zarar nedeniyle Şirket’ten herhangi bir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunamaz.
 • Sözleşmenin sona ermesi halinde, abonenin elektriği kesilir.
 • Elektriği kesilmiş olan tüketicinin, ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Şirketin TEİAŞ veya dağıtım şirketine bildirmesi üzerine İmar yerleşim alanında iki gün içerisinde, İmar yerleşim alanı dışında üç gün içerisinde, elektrik enerjisi yeniden bağlanır.

Madde 12- GÜVENCE BEDELİ

 • Aboneye ait güvence bedeli bilgileri, EK-2’de yer almaktadır.
 • Güvence bedeli ve fark güvence bedelinin hesaplanması ve verilme şekli ile sözleşmenin sona ermesi, feshi veya sayacın ön ödemeli sayaçla değiştirilmesi halinde güvence bedeli güncelleştirilmesi ve iadesine ilişkin uygulamalar ile güvence bedelinin Şirket tarafından ne şekilde değerlendirileceği ve güncelleneceği ilgili mevzuata göre yapılır.

Madde 13- DEVİR, TEMLİK ve REHİN

 • Abone, sözleşme kapsamındaki haklarını ve/veya yükümlülüklerini Şirket’in yazılı onayını almaksızın üçüncü kişilere devir, temlik ve rehin edemez.

 

Madde 14- MÜCBİR SEBEPLER

 • Taraflar, sözleşme veya ilgili mevzuat kapsamındaki bir yükümlülüğünü, 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde düzenlenen mücbir sebepler nedeniyle yerine getiremediği takdirde mücbir sebep olayının ya da etkilerinin devam ettiği ve yükümlülüğün yerine getirilmesinin engellendiği süre boyunca, etkilenen yükümlülükler askıya alınır.

 

Madde 15- EK HÜKÜMLER

 • Bir kullanım yerine ait önceki tüketicilerin önceki dönemlere ilişkin tüketimlerinden kaynaklanan borçları, yeni abonenin üstlenmesi talep edilemez. Söz konusu borçlar, yeni kullanıcı ile sözleşme yapılmasına engel teşkil etmez.
 • Tedarikçisi ve abone grubu aynı kalmak kaydıyla, kullanım yerini değiştiren abonenin bir önceki kullanım yerine ait elektrik enerjisi tüketiminden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi zorunludur. Bu yükümlülükler yerine getirilmeden yeni bir perakende satış sözleşmesi imzalanamaz.
 • Abone, sözleşme kapsamında aldığı elektrik enerjisini bulunduğu abone grubu kapsamı dışında tüketemez.
 • Abone, sözleşme kapsamında aldığı elektrik enerjisini ölçme noktasından sonraki kendi elektrik tesisatından üçüncü şahıslara, Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen durum hariç, veremez/satamaz.

Madde 16- GİZLİLİK

 • Sözleşme tarafları, Yönetmelik ve bu sözleşme kapsamında muttali oldukları bilgilerden ilgili mevzuat veya diğer mevzuat kapsamında açıklamakla veya bildirmekle yükümlü olduğu bilgiler dışındakileri gizli tutmak için gerekli tedbirleri almak, söz konusu bilgileri lisansın sona ermesi ve iptali halinde dahi gizli tutmak ve kendi iştirakleri ve/veya hissedarları ve/veya aynı sermaye grubuna ait olan tüzel kişiler dahil, üçüncü şahıslara Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde düzenlenen hususlar dışında açıklamamak ve kullanmamakla yükümlüdür.

 

Madde 17- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

 • İşbu sözleşme süresizdir.
 • İşbu sözleşme geçici kullanım amaçlı yapılmış olup süresi dayanak bağlantı anlaşmasında belirlenen süreyle sınırlıdır[5].

Madde 18- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ ve FESHİ

 • Abone, sözleşmeyi, Şirkete yazılı olarak veya elektronik imzayla başvuruda bulunmak kaydıyla sona erdirebilir. Söz konusu başvuruda, sözleşmenin sona erdirilmek istendiği tarihe yer verilir. Bu tarihin olmadığı ya da tarih verilen başvurularda Şirket başvuruyu en geç üç iş günü içerisinde sonuçlandırır.
 • Birinci fıkrada belirtilen süre saklı kalmak kaydıyla talep edilen sonlandırma tarihinden sonraki elektrik tüketimleri, ilgili aboneye yansıtılamaz.
 • Şirket, lisansının iptal edilmesi ya da lisansının sona ermesi hallerinde işbu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini ve uhdesindeki teminat ve güvence bedellerini aynı neviden Kurulca belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak yeni görevli tedarik şirketine veya son kaynak tedarik şirketine devreder.
 • Abonenin iflasına karar verilmesi veya tasfiye memuru atanması hallerinde işbu sözleşme, mali sonuçları saklı kalmak kaydıyla sırasıyla iflas veya tasfiye memuru atandığı tarihte sona erer.
 • Abonenin, Şirket ile ikili anlaşma imzalaması dahil serbest tüketici olmaktan kaynaklanan tedarikçi seçme hakkını kullanması halinde, ilgili mevzuata göre yeni tedarikçiye geçişin gerçekleştiği tarihte işbu sözleşme, mali sonuçları saklı kalmak kaydıyla, kendiliğinden sona erer. Tedarikçi değiştirme nedeniyle abonenin elektriği kesilemez.
 • Sözleşmenin imzalanması amacıyla beyan edilen bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak, üçüncü bir şahıs tarafından Şirkete şikâyette bulunulması halinde, Şirket aboneye, sözleşmenin yapıldığı tarihteki beyanını kanıtlayıcı belgeyi/belgeleri on iş günü içerisinde sunmasını ve aksi halde sözleşmenin iptal edilerek elektriğinin kesileceğini bildirir.
 • Abonenin, sözleşmenin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında öngörülen süre içinde Şirket’e başvurarak güncel borçlarını ödememesi veya Şirket tarafından belirlenen takvim dâhilinde ödemeyi taahhüt etmemesi halinde Şirket yazılı ihtarda bulunur. Bildirimi takip eden 15(onbeş) gün içinde borcun ödenmemesi veya geçerli ödeme taahhüdünde bulunulmaması halinde Şirket sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi ile birlikte tüm borçlar muaccel hale gelir.
 • Taraflardan birisi Sözleşme hükümlerini ihlal ederse, diğer taraf ihlal edilen hükümlere aykırı davranışın ortadan kaldırmasını yazılı olarak ihtar eder. Söz konusu ihlal ile ihlalin ve sonuçlarının giderilmesine dair sözleşmede ya da sözleşmede yapılan atıfla ilgili mevzuatta ayrıca belirlenen bir usul bulunmaması halinde, ihlalin 15(onbeş) gün içinde ihlal eden tarafça ortadan kaldırılmasını ihtar eden taraf bu süre sonunda sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi ile birlikte tüm borçlar muaccel hale gelir.
 • Sözleşme kapsamında ortaya çıkan borçlar, aksi belirtilmedikçe, vadesinde muaccel hale gelir.
 • Sözleşme kapsamında abonelik tesis edilen kullanım yeri için farklı bir kişi tarafından yeni bir abonelik başvurusu yapılması halinde Şirket, yeni başvuru sahibinin söz konusu kullanım yerinin kullanım hakkına sahip olduğunu belgelemesi halinde, sözleşmeyi, mali sonuçları saklı kalmak kaydıyla, fesheder.
 • Sözleşmenin feshi ya da sona ermesi halinde Şirket muaccel borçlarını sona erme ya da fesih tarihinde güncellenmiş güvence bedelinden tahsil ederek varsa kalan miktarı, abonenin ilk talebinde ödenmek veya verilmek üzere hazır bulundurur. Güvence bedelinden kalan miktar olmaması halinde alacağının tahsili amacıyla yasal yollara başvuru hakkı saklıdır.  

Madde 19-FESHEDİLEN SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ  

 • Yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle Sözleşmesi feshedilen abonenin yükümlülüğünü fesih tarihinden sonra yerine getirmesi ve/veya birikmiş borçlarını gecikme zammı ile birlikte peşin ödemesi veya Şirket tarafından belirlenen takvim dâhilinde ödemeyi taahhüt etmesi halinde yeni bir sözleşme yapılarak ilgili mevzuata göre işlem tesis edilir. Sözleşmenin yenilenmesinin ardından abone, şirket tarafından belirtilen takvim dâhilinde ödemeyi taahhüt ettiği bedelin herhangi bir taksitini geciktirdiği takdirde, sözleşme başka bir bildirime gerek kalmaksızın feshedilebilir.

 

Madde 20- SÖZLEŞME GİDERLERİ

 • Sözleşme’nin imzalanmasından ve uygulanmasından doğan her türlü vergi (damga vergisi dâhil), resim, harç ve diğer yasal giderler abone tarafından karşılanır.

Madde 21- BİLDİRİM ADRESİ

 • Sözleşme kapsamında aboneye yapılacak olan bildirimler Yönetmelikte aksi öngörülmedikçe abonenin talep etmiş olduğu bildirim şekline göre yapılır. Abonenin e-fatura yükümlüsü olması durumunda e-fatura gönderimi tebliğ yerine geçer.
 • Sözleşme uyarınca yapılacak her türlü bildirim abonenin kullanım yerine yapılır. Kullanım yerine bildirim, ilgili evrakın varsa posta kutusuna yoksa bu amaçla teçhiz edilmiş mekana veya abonenin kolayca ulaşabileceği amaca matuf yere bırakılması suretiyle yapılır. Şirket bildirimlerin bırakılması hususunda gerekli dikkat ve özeni gösterir. Şirkete yapılacak bildirimler Şirket tarafından işbu sözleşmede belirtilen adrese yapılır. Abone tarafından Şirketin internet sitesinde her il için ilan edilen bildirim adresine yapılacak bildirimler geçerlidir. Bu bildirim ilgilisine tebligat sayılır.
 • Sözleşme uyarınca elektrik enerjisi ve/veya kapasite alan abonenin ayrı bir tebligat adresine tebligat talep etmesi halinde Şirket söz konusu adrese tebligat yapmakla mükelleftir. İşbu tebligatın ve ikinci bildirimin masrafına ilişkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilir.
 • Abonenin işbu sözleşme kapsamındaki bildirim adresinde bir değişiklik olması durumunda, adres değişikliği, adres değişikliği gerçekleşmeden en az üç iş günü öncesinde Şirkete yazılı olarak bildirilir. Şirketin adresinin değişmesi halinde ise bu durum değişikliği takip eden ilk ödeme bildiriminde belirtilir ve internet sitesinde derhal ilan edilir.
 • Dağıtım şirketinin bildirim adresindeki değişiklik, değişikliği takip eden ilk ödeme bildiriminde aboneye bildirilir.
 • Adres değişikliğinin bu madde hükümlerine göre karşı tarafa bildirilmemesi ya da kamuoyuna ilan edilmemesi halinde ilgili tarafın en son bildirdiği ya da ilan ettiği adrese yapılan bildirim geçerlidir.

Madde 22- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 • Abone, sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaf ve şikayetlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde usulüne uygun olarak Şirketin tüketici hizmetleri merkezine yazılı veya internet aracılığıyla yapar. Başvuru, onbeş iş günü içerisinde ya da ilgili mevzuatta ayrıca düzenlenen süre içinde sonuçlandırılarak tesis edilen işlem abonenin talebine uygun usulde aboneye bildirilir.

 

Madde 23- MAHKEMELERE BAŞVURU

 • Tarafların sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklar için görevli ve yetkili mahkemelere /Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru hakkı saklıdır.
 • Sözleşme kapsamında ………………………..[6] Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.  

Madde 24- ÖZEL HUSUSLAR

 • Taraflar, ilgili mevzuata aykırı olmamak koşuluyla aboneye kolaylık sağlayacak özel hususlara EK-3’te yer verebilir.

 

Madde 25- SÖZLEŞME BÜTÜNLÜĞÜ

 • Sözleşme, tarihi ve kullanıcı numarası EK-1’de belirtilen Bağlantı Anlaşmasıyla bir bütündür.
 • Sözleşme, ekleriyle ve dipnotlarla bir bütün olup birlikte yorumlanır ve uygulanır.
 • İlgili mevzuata göre yeni bir sözleşme yapılmasını gerektiren haller dışında işbu sözleşme eklerinde yer verilen bilgi veya belgelerde değişiklik meydana gelmesi halinde sözleşme feshedilmeksizin veya sona erdirilmeksizin ekler güncellenir.

Madde 26- MEVZUATA UYGUNLUK

 • Taraflar ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.
 • Taraflar Sözleşme ile ilgili mevzuat ve yapılan tüm değişikliklere uymayı kabul ve taahhüt eder.

 

Madde 27- SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI ve YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

 • İşbu sözleşme taraflarca, 27 (yirmiyedi) madde ve ekleriyle birlikte …. (…..) sayfadan ibaret olarak …../……./…….. tarihinde tek nüsha olarak imzalanmış ve imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir. Ancak işbu sözleşme son kaynak tedariği kapsamında ise elektrik enerjisi ve/veya kapasite temininin başladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
 • Sözleşmenin aslı Şirket uhdesinde muhafaza edilir. Sözleşmenin Şirketçe “aslının aynıdır” ibaresiyle onaylanmış bir sureti imza anında, aboneye verilir.

EKLER:

 • Taraflara, Kullanım Yerine ve Sayaç ve/veya Ölçüm Sistemlerine İlişkin Bilgiler ( Bağlantı anlaşmasının ilgili verileri dahil)
 • Güvence bedeli bilgileri ile Sözleşme giderleri
 • Özel Hususlar

 

ŞİRKET                                                                                                 ABONE

(imza) (kaşe)                                                                                     (imza) (varsa kaşe)


 

EK-1 TARAFLARA, KULLANIM YERİNE ve SAYAÇ VE/VEYA ÖLÇÜM SİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

 • KULLANIM YERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

 

 • Bağlantı Seviyesi : AG / YG                  
 • Bağlantı Anlaşması Tarihi : …………….
 • Bağlantı Anlaşması Kullanıcı No : …………….
 • Bağlantı Anlaşması Tesisat No : …………….
 • Bağlantı Anlaşmasındaki;
 • Kurulu gücü : ....... kW
 • Bağlantı gücü                              : ........kW    (cos φ=1, kullanma faktörü 0,60 alınır.)
 • Anlaşma gücü (Sözleşme gücü)             : ........kW    (Tüketici tarafından talep edilen güç)

 

 • SAYAÇ VE/VEYA ÖLÇÜM SİSTEMLERİ BİLGİLERİ

Sayacın

Aktif

Reaktif(Endüktif)

Reaktif (Kapasitif)

Seri No

     

Markası

     

Sözleşme başlangıç endeksleri

T-

T1-

T2-

T3-

 

 

Sayacı Besleyen ATO

 

 

 

Sayacı Besleyen GTO

 

 

 

Tahakkuk Sayaç Çarpanı

     

Tahakkuk Demant Çarpanı

     

 

 • ABONEYE İLİŞKİN BİLGİLER

 

 • Abone (Tüketici) Adı-Soyadı / Unvanı : ……….
 • Gerçek Kişi (Yabancı) [7]         Pasaport / muadil belge no:

                                                                 ………………………………………

 • Gerçek Kişi (Vatandaş) [8]          TCKN : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ticaret Sicil No               :                                  

Ticaret Sicil memurluğu             :

Vergi Dairesi                   :          

Vergi No                         :

Ticari Ünvanı                  :

 • Tüzel Kişi         

                  Ticaret Sicil No                     :                                  

                  Ticaret Sicil memurluğu                   :

                  Vergi Dairesi                          :          

      Vergi No                                :

      Ticari Ünvanı                        :

 • Tesis/Kullanım Yeri Adresi : ………………………………………………………….
 • Bildirim adresi: …………………………… (Tüketici tarafından talep edilmesi halinde)
 • Tel No : ……….
 • GSM No : ……….
 • Faks No : ……….
 • e-posta adresi : ………..
 • Faturalarımın kısa mesajla bildirilmesini istiyorum[9]

Faturalarımın e-posta ile bildirilmesini istiyorum            

 • Abonenin kullanım yerini hangi sıfatla kullandığı : Malik/Kiracı/…………
 • Abone Tüzel Kişi ise Yetkilisinin/Temsilcisinin
 • Adı Soyadı : ………
 • TC Kimlik Numarası            : ...........
 • Abone (Tüketici) No                        : ……….
 • Abone Grubu :
 • UNIPEDE Kodu : ……….
 • Uygulanacak Tarife Grubu : ..………
 • Uygulanacak Tarife : Perakende Satış Tarifesi / Son Kaynak Tedarik Tarifesi
 • Tarife Sınıfı: Tek Terimli / Çift Terimli
 • Tarife Zamanı: Tek Zamanlı / Çok Zamanlı
 • Tüketim Dönemi:……………..

 

 • ŞİRKET BİLGİLERİ
 1. Ticari Ünvanı :
 2. Ticari İşletme Adı :
 3. Ticaret Sicil No :                                  
 4. Ticaret Sicil memurluğu :
 5. Vergi Dairesi :          
 6. Vergi No :
 7. Lisans No : ……….
 8. Adres : ……….   
 9. Tel No : ……….
 10. Faks No : ……….
 11. İnternet adresi : ……….
 12. e-posta adresi : ……….

EK- 2

 1. GÜVENCE BEDELİ BİLGİLERİ

            Muaf                           

 • Güvence bedeline esas güç : ……………. kW
 • Güvence birim bedeli : ……………. TL
 • Güvence bedeli tutarı : ……………. TL
 • Zamlı uygulama farkı[10] : …………….                                    
 • Güvence bedelini ödeme şekli : 

Nakit                        Banka kati ve süresiz teminat mektubu                    

Güvence bedeli makbuz tarih ve numarası    : ………………….

Teminat mektubunu keşide eden Banka Adı – Şubesi : ……………

Güvence bedeli takside bağlanmış ise;

 1. Peşin alınan miktar : ……….……. TL
 2. Kalan miktar : ……………… TL
 3. Taksit adedi : …………….  Ay

 

 

 1. SÖZLEŞME GİDERLERİ BİLGİLERİ
 • İşbu sözleşme gideri olarak ........................ (Damga vergisi bedeli olarak ) TL

aboneden tahsil edilmiştir.


 

 

EK- 3 ÖZEL HUSUSLAR

İşbu Sözleşmenin 25. maddesine istinaden aşağıdaki özel hususlar ek hüküm babında taraflarca kararlaştırılmıştır.

 

 


 

ZEYİLNAME (SERİ 1)

 • İşbu zeyilname …/…./………. tarihli ve  ……………………. sayılı Perakende Satış Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.
 • İşbu zeyilname fark güvence bedeli uygulaması amacıyla yapılmıştır.
 • İşbu zeyilname kapsamındaki fark güvence bedeli;
 1. En yüksek iki aylık tüketime göre güncelleme 
 2. Güç artışı nedeniyle güncelleme 
 3. Diğer ( …………………………………………. 

Güvence bedeline esas güç                            : ……………. kW

Güvence birim bedeli                                    : ……………. TL

Güvence bedeli tutarı                                    : ……………. TL

Zamlı uygulama farkı[11]                                             : …………….                                   

Güvence bedelini ödeme şekli                                   :  ……………..

Nakit                        Banka kati ve süresiz teminat mektubu                    

Güvence bedeli makbuz tarih ve numarası                : ………………….

Teminat mektubunu keşide eden Banka Adı – Şubesi          : ……………

Güvence bedeli takside bağlanmış ise;

Peşin alınan miktar                                              : ……….……. TL

Kalan miktar                                            : ……………… TL

Taksit adedi                                             : …………….  Ay

 

 

ŞİRKET                                                                               ABONE

 

 

 

[1] Şirketin numarası yazılır. Numaralar 17/3/2004 tarih ve 2004/3 sayılı YPK Kararının 2 numaralı ekinde yer verilen dağıtım şirketlerine göre belirlenir. Numaralar iki haneli olarak yazılır.

[2] Dağıtım bölgesindeki ilin trafik plaka kodu yazılacaktır.

[3]  Abone grubu kodları kullanılacaktır. Buna göre mesken için 01, sanayi için 02, ticarethane için 03, tarımsal sulama için 04, aydınlatma için 05, diğer için 06 kullanılacaktır.  

[4] İlk anlaşmaya 1 sırası verilerek teselsül ettirilir.

[5] İşbu hüküm sadece geçici kullanım yeri için imzalanan geçici bağlantı için abonelik tesisi halinde uygulanır.

[6] İşbu sözleşme hükümlerinin ifa edildiği il yazılır.

[7] İşyeri açan gerçek kişiler aşağıda sıralanan bilgileri de beyan eder. 

[8] İşyeri açan gerçek kişiler aşağıda sıralanan bilgileri de beyan eder. 

[9] Kısa mesaj/e-posta ücretine ilişkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilir.

[10] İlgili mevzuata göre zamlı uygulama yapılan abonelikler için hesaplanan fark tutarı yazılır.

[11] İlgili mevzuata göre zamlı uygulama yapılan abonelikler için hesaplanan fark tutarı yazılır.