MENU

NASIL ABONE OLUNUR?

Abonelik işlemleri için iki şart vardır :

1) Bağlantı Anlaşması

2) Perakende Satış Sözleşmesi

Bağlantı anlaşması ve perakende satış sözleşmesi imzalanmış olan yerde elektrik abonelik işlemleri tamamlanmış olur.

PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE GEREKLİ BELGELER

Perakende satış sözleşmesi başvurusu;
 • Mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili,
 • Mülk kiraya verilmiş ise belgelenmesi kaydıyla kiracı tarafından yapılır.
Perakende satış sözleşmesi için başvurunun yapılma şekli;

Yeni bir kullanım yeri için bağlantı anlaşması yapmış olan kullanıcılar, Bağlantı anlaşması mevcut olan kullanım yerlerindeki kullanıcı (müşteri) değişikliklerinde yeni kullanıcılar, tarafından abonelik talebini içeren dilekçe ile gerekli bilgi ve belgeler ibraz edilerek Limak Enerji Uludağ'ın ilgili birimlerine başvurulur.

ABONE GRUPLARI

SANAYİ ABONE GRUBU:6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda tanımı yapılan ve ilgili resmi kuruluşça onaylı sanayi sicil belgesini ibraz eden sanayi işletmeleri bu abone grubu kapsamındadır. Sanayi abone grubundan faydalanabilmek için istenilen belgeler:

 • Bağlantı anlaşması ve perakende satış sözleşmesi şartlarının sağlanması,
 • Vergi levhası,
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Sanayi sicil belgesinin dilekçeyle birlikte ibrazı(Kapasite raporu da gereklidir.)

MESKEN ABONE GRUBU:Mesken olarak kullanılan; müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleridir. Bu yerlerin kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi vb. gibi ölçümleri ayrı sayaç ile yapılan ortak kullanım yerleri, ibadethanelerin ısıtma ve soğutma amaçlı tüketimleri ile müştemilatı niteliğindeki lojman ve benzeri yerleri mesken abone grubu kapsamındadır. Mesken abone grubundan faydalanabilmek için istenilen belgeler;

 • Bağlantı anlaşması ve perakende satış sözleşmesi şartlarının sağlanması,
 • Yapı kullanma izin belgesi,

A) ŞEHİT AİLELERİ VE MUHARİP/MALUL GAZİLER ABONE GRUBU: Mesken alt abone grubudur. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine şehit veya muharip/malul gazi maaşı bağlandığının belgelenmesi koşuluyla şehit aileleri, muharip/malul gaziler ve dul eşlerinin ikamet ettiği meskeninde tüketilen elektrik enerjisi bu alt abone grubu kapsamındadır. Şehit aileleri: 2330 ve 3713 sayılı Kanunlarla, 5434 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen durumlarda şehit olduğu ilgili kurumlarca tespit edilenlerden Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından şehit maaşı bağlanan kişilerdir. (Karı, Koca, Çocuk, Ana ve Baba) Muharip/Malul Gaziler: : 2847 sayılı Kanunun Mükerrer 1 inci maddesinde tanımlanan muharip/malul gazilerdir.

3)TARIMSAL SULAMA ABONE GRUBU: Tarıma dayalı arazilerin (açık alan araziler) sulanmasını sağlamak amacıyla; 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun kapsamında ilgili resmi kuruluşlardan alınacak kuyu ruhsatı, su kullanma izin belgesi ile Tarım İl Müdürlüklerinden alınmış sulamanın tarımsal amaçlı olduğunu gösterir belgeyi ibraz eden; ana faaliyeti tarımsal üretim olan gerçek veya tüzel kişilerce kurulmuş sulama kooperatifleri, pompaj tesisleri ile münferit olarak tesis edilmiş tarımsal sulama elektrik tesisleri bu abone grubu kapsamındadır. Tarımsal sulama abone grubundan faydalanabilmek için istenilen belgeler:

 • Bağlantı anlaşması ve perakende satış sözleşmesi şartlarının sağlanması,
 • 167 sayılı yer altı suyu kanunu kapsamında D.S.İ.’den alınacak yer altı suyu kullanma izin belgesi
 • Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden alınan yapılan sulamanın tarımsal amaçlı olduğunu gösteren belge

4)TİCARETHANE ABONE GRUBU:Yukarıda belirtilen diğer ana ve alt abone grupları kapsamına girmeyen tüm tüketiciler bu abone grubu kapsamındadır. Ticarethane abone grubundan faydalanabilmek için istenilen belgeler;

 • Bağlantı anlaşması ve perakende satış sözleşmesi şartlarının sağlanması,
 • Yapı kullanma izin belgesi,
 • Vergi levhası,
 • Ticaret sicil gazetesi,

KISA SÜRELİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEPLERİ: Zorunlu nedenlerle, film setleri, kaynak, taşlama vb. gibi kısa süreli işler için elektrik enerjisi talep eden gerçek ve tüzel kişilere; en fazla 1 (bir) ay süreli olarak ve gerektiğinde en fazla 1 (bir) ay daha uzatılabilecek şekilde, dağıtım şirketinin uygunluk görüşüne göre sayaç tesis edilerek ölçümlü veya ölçme yapılmadan kurulu güç değerleri üzerinden bulunacak tüketime göre ticarethane tarifeleri üzerinden hesaplanan bedelin makbuz karşılığı peşin olarak tahsil edilmesi kaydıyla elektrik enerjisi verilir. Geçici süreli elektrik enerjisi taleplerinde istenilen belgeler: Ticarethane abone grubundan faydalanabilmek için istenilen belgeler;

 • Talep dilekçesi,
 • Elektriksel anlamda tüm sorumlulukların yerine getirildiğine dair fenni sorumluluk belgesi,
 • Sayaç tesis edilmeyecekse kullanılacak cihazların kurulu güçlerini gösteren teknik doküman ,

ABONELİK DOKUMANLARI

 • Alçak gerilim elektrik enerjisi satışına ilişkin sözleşme
 • Yüksek gerilim elektrik enerjisi satışına ilişkin sözleşme